Kategori Arşivi: 7. Ünite

Paleontolog Nasıl Olunur

Paleontolog Nasıl Olunur,

Paleontoloji:
Jeoloji biliminin bir alt bilim dalıdır. Mikropaleontoloji ve makropaleontoloji olmak üzere ikiye ayrılır. Geçmiş jeolojik devirlerde yaşamış canlıların taşlaşmış kalıntılarını inceler. Bu incelemeler sonucunda dünya’nın tarihsel evrimini, meydana gelen olayları, paleoklimataoloji, paleocoğrafyayı neden-sonuç ilişkisini gözönünde tutarak yorumlar.  Dünya’nın muhtemel tarihini senaryo eder.


fensizolmaz
Hava Toprak ve Su Kirliliği

Hava Toprak ve Su Kirliliği

1. Hava Kirliliği
Canlıların sağlığını olumsuz etkileyecek maddelerin havada normalden fala olmasına ve uzun süreli bulunmasına hava kirliliği denir.

Motorlu taşıtlardan çıkan gazlar, sanayi ve evlerde kullanılan yakıtlar ve ormanlık alanların azalması hava kirliliğine neden olur.
Hava kirliliğini önlemek için;
 Özel araç yerine toplu taşıma araçları kullanılmalı,
 Sanayi ve evlerde kaliteli yakıtlar kullanılmalı,
 Sanayi bacalarına filtre takılmalı ve düzenli olarak kontrol edilmeli,
 Fosil yakıtlar (kömür, petrol, doğalgaz) yerine daha temiz enerji kaynakları (güneş enerjisi, rüzgar enerjisi vb.) kullanılmalı,
 Ormanlık alanlar artırılmalıdır.


fensizolmaz
Yer Kabuğundaki Yer Altı ve Yer Üstü Suları

Yer Kabuğundaki Yer Altı ve Yer Üstü Suları

1. Gezegenimiz ve Su
Dünya’da iki temel su kaynağı vardır. Bunlar yer altı ve yer üstü sularıdır.
2. Yer Altı Sularının Kullanım Alanları
Yağmur, kar, dolu şeklinde yağışlarla yeryüzüne inen su akarsu, göl, deniz gibi su kütlelerinin tabanından veya topraktan süzülerek yer altına iner. Böylelikle yer altı suları oluşur. Yer altı sularının, insanlar tarafından (sondajlama ile) yeryüzüne çıkarılmasına artezyen adı verilir.  Yer altı sularının kendiliğinden yeryüzüne çıktığı yerlere kaynak denir. Buralardan elde edilen su ise kaynak suyu olarak adlandırılır.
Kaynak suları ılık ve ya sıcak olarak nitelendirilecek şekilde yeryüzüne çıkıyorsa termal kaynak olarak adlandırılır. Termal kaynaklar kaplıca ve çamur kaynağı şeklinde olabilir.
Gönen Kaplıcası, Yalova Kaplıcası, Kızılcahamam Kaplıcası, Ayaş Kaplıcası, Oylat Kaplıcası, Afyon Kaplıcası yurdumuzdaki başlıca kaplıcalardır. Kaplıcalar, ülkemizde termal turizmin gelişmesinde oldukça önemli bir yere sahiptir.
İçerisinde çözünmüş hâlde mineraller bulunduran yer altı suları maden suyu olarak adlandırılır.
Yer altı suları ısıtma amaçlı kullanabilir. Bununla birlikte termal kaynaklar temiz ve çevre dostu bir enerji kaynağıdır. Türkiye’de Denizli-Kızıldere jeotermal alanının keşfedilmesiyle elektrik üretimi amaçlı ilk kuyu 1968 yılında inşa edilmeye başlandı.


fensizolmaz
Erozyon ve Heyelanın Yer Kabuğuna Etkisi Konu Anlatımı

Erozyon ve Heyelanın Yer Kabuğuna Etkisi Konu Anlatımı

1. Üzerinde Yaşadığımız Toprak
Kayaçların parçalanıp ufalanması sonucu toprak oluşur. İçinde bulundurduğu maddelere ve özelliklerine göre 4’e ayrılır:
Kumlu Toprak: Kum oranı yüksek; su tutma özelliği olmayan toprak çeşididir. Karpuz, havuç ve pamuk gibi bitkilerin yetişmesi için uygundur.
Killi Toprak: Su tutma özelliği bulunan ısıya dayanıklı toprak çeşididir. Kiremit, tuğla, seramik ve çömlek yapımında kullanılır.
Kireçli Toprak: Kireç oranı fazla olan toprak çeşididir. Tarıma elverişli değildir.
Humuslu Toprak: Bitki ve hayvanların atıklarının çürümesiyle oluşan koyu kahverengi siyahımsı renkte ve su geçirgenliği yüksek olan toprak çeşididir. Tarım için oldukça elverişlidir.


fensizolmaz
Yer Kabuğunda Neler Var Konu Anlatımı

Yer Kabuğunda Neler Var Konu Anlatımı
1. Yer Kabuğunu ve Kayaçları Tanıyalım
Yer küreyi çepeçevre örten tabakaya yer kabuğu (taş küre) adı verilir. Yer kabuğunun kalınlığı karalarda fazla, deniz ve okyanus diplerinde ise daha azdır. Çeşitli minerallerden veya organik maddelerden oluşan katı ve doğal maddelere kayaç denir.
Kayaçların farklı özellikte olmasını sağlayan yapılar mineral olarak adlandırılır. Kayaçlar yerkürenin taş küre tabakasının altında bulunan ateş küredeki magmanın yer kabuğunda bulunan boşluklardan yüzeye çıkarak soğuyup
katılaşmasıyla oluşur. Kayaçlar oluşum şekillerine göre 3’e ayrılır:
a) Magmatik Kayaçlar: Erimiş hâlde bulunan magmanın yer kabuğunun derinliklerinde yavaş yavaş veya yeryüzünde aniden soğuyup katılaşmasıyla oluşur. Granit, bazalt, sünger taşı örnektir.
b) Tortul Kayaçlar: Farklı zamanlarda farklı şekillerde taşınan ufalanmış kayaçların üst üste birikmesiyle oluşmaktadır. Üst üste biriken kayaçlar tabakalar şeklinde sıralanmış bir yapı gösterir. Tortul kayaçlar canlı kalıntılarının çökelmesiyle de oluşabilir. Tebeşir ve alçı taşı bunlara örnektir.
c)Başkalaşım Kayaçları: Magmatik ve tortul kayaçların, yüksek sıcaklık, gerilme, kimyasal aktivitesi olan sıvıların ve basıncın etkisiyle değişime uğraması sonucunda başkalaşım kayaçları oluşur. Mermer, bir tortul kayaç olan kalkerin başkalaşıma uğraması sonucu oluşmuştur.


fensizolmaz
Yer Kabuğunda Neler Var Sunu

5. Sınıf Yer Kabuğunda Neler Var slaytı, 5. sınıf Yer Kabuğunda Neler Var sunusu, 5. Sınıf 7. Ünite Yer Kabuğunda Neler Var Slayt, 5. Sınıf 7. Ünite Yer Kabuğunda Neler Var Sunu, 5. Sınıf Yer Kabuğunun Gizemi Ünitesi Yer Kabuğunda Neler Var slaytı, 5. Sınıf Yer Kabuğunun Gizemi Ünitesi Yer Kabuğunda Neler Var sunusu, 5. Sınıf Yer Kabuğunun Gizemi Ünitesi Yer Kabuğunda Neler Var konu anlatımı,


fensizolmaz
Asit Yağmurunun ve Hava Kirliliğinin İnsan ve Toprak üzerine etkileri

Asit Yağmurları

Asit Yağmurları
Kükürt ve azot dioksitlerin atmosferdeki nemle birleşerek sülfirik ve nitrik asitli yağmur, kar ya da dolu oluşturması biçiminde kirliliğe verilen genel ad. Bu tür yağmurda tanecikler siste asılı olarak süspansiyon oluşturabilir ya da en kuru halde birikebilirler.
Süspansiyon : Bir katının bir sıvı içerisinde ya da havada (sis içinde) çözünmeden dağılmasıyla oluşan heterojen karışımlardır. Ayran,kahve,tebeşir tozu+su….


fensizolmaz
Yer Altı ve Yer Üstü Suları Nelerdir?

Yer altı suları ya kuyularla ya da kendiliğinden çıkar. Kendiliğinden çıkan yer altı suyu kaynak adını alır.

Yer altı suyu insanlar tarafından açılan bir kuyudan, pompalamaya ya da çekmeye gerek kalmadan, kendiliğinden çıkarsa bu kuyuya artezyen denir.

Dünyadaki suyun %97’si tuzlu, %3’ü tatlı sudur. Tatlı suyun da üçte ikisi buz, üçte biri sıvı hâldedir.


fensizolmaz
Soru ve Cevaplar ile Toprak ve Toprak Erozyonu

Toprak nedir? Toprak çeşitleri nelerdir? Kumlu toprağın özellikleri nelerdir? Humuslu toprağın özellikleri nelerdir? Killi toprağın özellikleri nelerdir? Kireçli toprağın özellikleri nelerdir? Erozyon nedir? Erozyonu önlemenin en önemli iki yolu nedir? Taraçalama nedir? Dünya`ya neden mavi gezegen denir? Bir insan aç ve susuz kaç gün yaşayabilir? Dünyadaki suyun tümünü yüz bardak suya benzetirsek bunun ne kadarı tatlı ne kadarı tuzlu sudur?Artezyen kuyusu ne demektir? Suları ılık ya da sıcak olan kaynaklara ne ad verilir? Travertenler nasıl oluşur?


Toprak nedir?
Büyük kayaçlar çeşitli yollarla önce taş ve çakıllara ardından toprağa dönüşür.

Toprak çeşitleri nelerdir?
Kumlu toprak,humuslu toprak,killi toprak ve kireçli topraktır.


fensizolmaz
Toprak Nasıl Oluşur?

Toprak nasıl oluşur?, toprak nedir?, toprak oluşumu, Türkiye’deki Toprak Çeşitleri, Toprak oluşumunu etkileyen faktörler,

Toprak Nasıl Oluşur?

Toprak Nasıl Oluşur?

 

 

1. KAYALARIN ÇÖZÜLMESİ ve TOPRAK OLUŞUMU
toprakKayalar dış kuvvetlerin etkisiyle zamanla ufalanıp dağılırlar. Bu olaya kayaların çözülmesi denir.

Taşların çözülmesinde,
Taşların cinsi, havadaki gazlar, su, sıcaklık farkı ve organizmalar başlıca etkenlerdir. Taşların çözülmesi iki şekilde meydana gelir.


fensizolmaz
Hayvan Fosili Nasıl Oluşur?

Hayvan Fosili Nasıl Oluşur?,  Bitki fosili nasıl oluşur?,  fosillerin oluşması, Fosillerin Oluşması İçin Gerekli Şartlar, Fosil nedir?,

fosil nedir fosil nasıl oluşur

Hayvan Fosili Nasıl Oluşur?

 

Nemli fakat fazla asitli toprakta bulunun hayvanın Kemikleri kısa sürede toz haline gelirken nemli ama fazla keskin olmayan kimyasal maddeler içeren topraktaki hayvan zamanla taşlaşacaktır.


fensizolmaz
Geçmişten Gelen Misafirler (Konu Anlatımı)

Geçmişten Gelen Misafirler (Konu Anlatımı), Fosil ve Fosilleşme, Fosillerin Oluşması, Fosillerin Oluşması İçin Gerekli Şartlar, Fosillerin Yararları,

Geçmişten Gelen Misafirler

Geçmişten Gelen Misafirler

1- Fosil ve Fosilleşme :
Canlıların uzun zaman (milyonlarca yıl) öncesinden günümüze kadar gelen kalıntı (kemik, iskelet, diş, kabuk, yaprak, gövde kalıpları) ya da izlerine fosil denir.
Canlıların öldükten sonra vücutlarındaki yumuşak kısımlarının çürümesi ve kalan sert kısımlarının toprak ve taşlarla yani tortularla örtülmesi olayına fosilleşme denir.
Fosilleri inceleyen bilim dalına paleontoloji, fosillerle ilgili çalışma yapan bilim adamlarına da paleontolog denir.
• Fosiller, tortul kayaçlar içinde uzun bir sürede oluşurlar.
• Bazı fosiller, içlerinde bulunduğu kayaçların yaşlarının belirlenmesinde kullanılır.
• Tortul kayaçlar içinde gözle görülebilir fosillerin yanında gözle görülemeyecek kadar küçük fosiller de bulunmaktadır.
• Kömür, petrol, doğal gaz fosilleşme sonucu oluşan fosil yakıtlardır.


fensizolmaz
Hava, Toprak ve Su Kirliliği

su-kirliligi

Hava, Toprak ve Su Kirliliği, çevre kirliliği, hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliğinin sebepleri, toprak kirliliği nasıl azaltılır,

Çevre kirliliği
Hava, su ve toprak canlıların yaşamaları için vazgeçilmez bir ihtiyaçtır. İnsanlar yaşadıkları çevre bıraktıkları katı, sıvı ve gaz maddelerle çevreyi ve doğayı kirletmektedir. Canlı kalıntıları ve yiyecekler doğada bir süre sonra yok olmaktadırlar, fakat cam şişe, plastik atıklar, atılmış elektronik cihazlar, piller, deterjanlar, atık yağlar, ağır metaller çevrede kalıcı kirliliğe sebep olmaktadır. Sanayileşme ve şehirleşme kirlilik sebeplerindendir.


fensizolmaz
Yer Altı ve Yer Üstü Suları Konusu Doğru Yanlış Etkinliği

Yer Altı ve Yer Üstü Suları Konusu Doğru Yanlış Etkinliği

Aşağıda verilen cümleler doğru ise başındaki parantez içine “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

(…) Yer altı suları içme amaçlı kullanılır.

(…) Yer altı sularının bir kısmı sıcaktır.


fensizolmaz
Yer Kabuğundaki Yer Altı ve Yer Üstü Suları

Yer-Kabugundaki-Yer-Alti-ve-Yer-Ustu-Sulari

Yer Kabuğundaki Yer Altı ve Yer Üstü Suları
Dünyanın 3/4 ü sularla kaplıdır. Vücudumuzun da yaklaşık 3/4 ü sudur. Canlılar için su çok büyük bir öneme sahiptir. Susuz hayat olmaz.

Dünya üzerindeki suyun % 97’si tuzlu su, %2’si buzullarda %1’i akarsu, göl ve yer altı sularıdır. Bu nedenle kullanabileceğimiz tatlı su oranı çok azdır.


fensizolmaz